ŚWIDNIK · MEŁGIEW · PIASKI · TRAWNIKI        GAZETA BEZPŁATNA

wtorek 28 stycznia 2020, Imieniny obchodzą: Walery, Radomir
 • Strona główna
 • Zasięg
 • Redakcja
 • Reklama
 • Napisz do nas
 • Archiwum
 • Działania prewencyjne OIP w Lublinie

  Od wielu lat województwo lubelskie zajmuje wysokie miejsce w statystykach wypadkowości w rolnictwie indywidualnym. Do tragicznych zdarzeń dochodzi w szczególności podczas prowadzonych przez rolników prac polowych oraz gospodarskich. Przyczynami nieszczęśliwych wypadków zwykle są: pośpiech, rutyna, zmęczenie, ale również brak świadomości zagrożeń oraz zła organizacja pracy.


  Wpływ na taki stan rzeczy ma przede wszystkim brak wśród rolników i ich rodzin wystarczającej wiedzy o zasadach i metodach bezpiecznej pracy, nikła znajomość ryzyka zawodowego i zagrożeń, jakie niesie za sobą ta praca oraz brak wyobraźni o skutkach, jakie mogą wywołać te zagrożenia.


  Działania Państwowej Inspekcji Pracy w tych obszarach, zgodnie z ustawą o PIP to przede wszystkim inicjowanie przedsięwzięć w sprawach ochrony pracy w rolnictwie indywidualnym. Rola inspekcji pracy wiąże się więc głównie z szeroko rozumianą działalnością profilaktyczno-prewencyjną w zakresie bezpiecznych metod pracy. Funkcje te realizowane są w szczególności poprzez doradztwo, edukację i promocję kierowaną do rolników i ich rodzin. Ważną rolę odgrywa także współpraca z partnerami działającymi w środowisku wiejskim, w tym także organami administracji państwowej i samorządami.

   


  Realizując podstawowy cel, jakim jest ograniczenie liczby wypadków przy pracy rolniczej, Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie podejmuje liczne inicjatywy edukacyjne, doradcze i popularyzatorskie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia wśród rolników ich rodzin. Działania te, prowadzone  są przede wszystkim w ramach działań społecznych „Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”.


  Przykładem takich działań prewencyjnych są prowadzone przez pracowników inspekcji w różnych okresach roku, wizytacje prac polowych. Zaletą wizytacji, jest możliwość szybkiej reakcji w razie stwierdzenia nieprawidłowości, poprzez wskazanie rolnikowi  błędów na konkretnych, zaobserwowanych przykładach oraz bezpośrednia pomoc poradnicza mająca na celu usunięcie zagrożeń mogących skutkować wypadkiem.


  Wizytując w bieżącym roku wiosenne prace polowe, pracownicy inspekcji pracy oceniali stan techniczny maszyn, urządzeń i pojazdów rolniczych, zwracając szczególną uwagę na zagrożenia spowodowane brakiem osłon na ruchomych elementach napędowych i roboczych. Zaobserwowano, że wiele z tych maszyn i urządzeń zagrażało życiu i zdrowiu obsługujących je osób.


  Nieprawidłowości miały związek m.in. z wadami konstrukcyjnymi, niewłaściwymi rozwiązaniami technicznymi i ergonomicznymi oraz wysokim stopniem zużycia niektórych maszyn.


  Kolejnym elementem działalności profilaktyczno-prewencyjnej inspektorów pracy OIP Lublin było prowadzenie szkoleń skierowanych do rolników, których wiodącym tematem jest bezpieczeństwo podczas prac rolniczych w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Szkolenia miały na celu zapoznanie rolników z aktualnym stanem wypadkowości w rolnictwie oraz z okolicznościami i przyczynami najczęstszych wypadków przy pracach rolniczych i gospodarskich, a także wskazanie zasad bezpiecznej pracy.


  Podczas szkoleń przytoczono statystyki Oddziału KRUS w Lublinie, do którego w roku 2016, zgłoszono 663 wypadki, z których 526 zostało uznane za wypadki przy pracy rolniczej. Wskutek tych zdarzeń, śmierć poniosły 2 osoby. W pierwszym kwartale 2017 r. zgłoszono natomiast 676 zdarzeń wypadkowych, a w 480 przypadkach uznano je za wypadki przy pracy rolniczej.


  Wśród poszkodowanych przy pracach rolniczych są niestety również dzieci, które często pomagają rodzicom w codziennych czynnościach, nierzadko – bardzo dla nich niebezpiecznych.


  Spotykając się z dziećmi w szkołach, pracownicy OIP Lublin przedstawiają zagrożenia związane z przebywaniem i pracami pomocniczymi w gospodarstwie rolnym. Podczas pogadanek omawiany jest wykaz prac szczególnie niebezpiecznych, których nie wolno powierzać dzieciom do lat 16.


  Podczas pogadanek , w myśl zasady czym skorupka za młodu nasiąknie, chcemy wpajać dzieciom to, co w środowisku wiejskim, tak bardzo narażonym na wypadki , jest najważniejsze - zasady bezpieczeństwa. Jesteśmy przekonani, że wymienione działania OIP Lublin przyniosą w przyszłości wymierne efekty, wpływające na poziom kultury bezpieczeństwa pracy w rolnictwie indywidualnym i co za tym idzie zmniejszenie wskaźników wypadkowości podczas prac rolniczych.
  Tomasz Abramczyk, OIP Lublin


  WYKAZ PRAC SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH, KTÓRYCH NIE WOLNO POWIERZAĆ DZIECIOM DO LAT 16:
  nie wolno powierzać dzieciom kierowania ciągnikami rolniczymi,
  dzieciom nie wolno powierzać obsługiwania maszyn rolniczych-szczególnie kombajnów, kosiarek rolniczych, pras do słomy i siana oraz kopaczek do roślin okopowych,
  niedopuszczalne jest przebywanie osób na pomostach załadunkowych siewników i sadzarek do ziemniaków w trakcie pracy tych maszyn,
  nie wolno powierzać dzieciom prac z użyciem pilarki tarczowej (krajzegi, cyrkularki) oraz pilarki łańcuchowej są to najniebezpieczniejsze maszyny w gospodarstwie,
  zabroniona jest obsługa zwierząt o dużej masie ciała, jak bydło, trzoda chlewna, szczególnie samców rozpłodowych, a także samic karmiących,
  do prac wzbronionych dzieciom należy spawanie elektryczne i gazowe oraz pomoc przy tych czynnościach,
  nie wolno powierzać dzieciom prac z użyciem rozpuszczalników organicznych, ani narażać ich na kontakt z innymi substancjami,
  zabrania się wykonywanie jakichkolwiek prac na wysokości, np. na pomostach, drabinach, drzewach, dachach z uwagi na zagrożenie upadkiem,
  dzieciom nie należy powierzać kopania rowów i dołów oraz wykonywania jakichkolwiek czynności w wykopach,
  dzieci nie powinny uczestniczyć w czynnościach związanych z dźwiganiem i ręcznym przenoszeniem ciężkich przedmiotów,
  nie wolno powierzać dzieciom prac w silosach i zamkniętych zbiornikach szamb,
  wywóz gnojówki i gnojowicy, to czynności szczególnie niebezpieczne – nigdy nie powinny uczestniczyć w nich dzieci.